September 2001 Album - Happy Birthday Neil!!

 

Here's the birthday boy!!